Odres Velna akmens

Odres Velna akmens ir viens no populārākajiem pēdakmeņiem Latvijā. Odres Velna akmenim (garums 2m, platums 1,5m, augstums 1m) ir līdzena un nolaidena virsma. Tajā skaidri saskatāma bērna un Velna vai teļa šķeltā pēda. Citas pēdas nav tik viegli atšķiramas, lai gan akmenī ir apmēram divi desmiti dažādu seklu iedobīšu.

Par akmeni zināma šāda teika: “Uz Talsu – Tukuma lielceļa – Odres muižas laukos ir kāds liels akmens. Akmenī var saskatīt govs, zirga, cūkas, aitas, kaķa, suņa pēdas (citos variantos minētas arī gaiļa vai vistas un Velna pēdas). Zem akmens atrodoties skapis, pilns ar naudu. Ja kāds cilvēks visus šos dzīvniekus noraktu pie šā akmens , tad tas viegli būtu noveļams nost un naudas skapis pieejams. Daudzi cilvēki izmēģinājušies novelt akmeni, bet nevienam, tas nav izdevies.”

Cita teikā minēts, ka akmens esot to dzīvnieku ziedošanas vieta, kuru pēdas tajā saskatāmas. Tā esot nolicis pats Dievs, un zvēriem bijis jāatrod akmens ar savas pēdas zīmi un tajā jāziedo.

Vēl kāda teika par šo akmeni stāsta, ka pēdas akmenī aiz prieka dejodams, ieminis Velns, kad uzzinājis, ka miris barons “Melnais Firkss” un tā dvēsele nonākusi ellē. Ir citi nostāsti, kuros teikts, ka pie akmens ziedojuši cilvēki. Tas gan ir visai netipiski, jo pēdakmeņi Latvijā gandrīz nekad nav uzskaitīti par tādiem akmeņiem, pie kuriem būtu ziedots. Arī tas liecina par šo akmeņu dziļi simbolisko un savdabīgo nozīmi.

Laiks, izveidojās pēdakmeņi, ir akmens laikmeta beigu un bronzas laikmeta sākums. Sakarā ar dzīvesveida maiņu – pāreju no zvejniecības un medniecības uz lopkopību un zemkopību – mainījās arī ticējumi. Pēdakmeņi ir akmeņi, kuros izveidots vai dabiski izveidojies cilvēka pēdai vai plaukstai, vai arī dzīvnieku pēdai līdzīgs nospiedums. Šie akmeņi sastopami visā Eiropā, Latvija atrodas Eirpoas pēdakmeņu izplatības ziemeļaustrumu daļā. Vēl joprojām nav vienota uzskata par šo senatnes pieminekļa izcelsmi, nozīmi un datējumu.

Par pēdakmeņa rašanos ir izteiktas vairākas hipotēzes: pēdakmeņi esot senas robežzīmes; pēdakmeņi apzīmējot medību un īpašumu tiesības, jo pēdas zīme kā īpašuma un valdījuma tiesību apstiprinājums zināma vairāku seno tautu mitoloģijā. Pēdas simbols plaši izplatīts budismā, kur pēda apzīmē Budas klātesamību. Pēdas simbolam dziļa nozīme ir arī kristietībā. Panonijā dislocēta romiešu II leģiona zīmogs bija sandalē apautas  leģionāra kājas p’das nospieduma atveidojums. Tātad teiciens: “Nokļūt zem tupeles”, iespējams, sakņojas ļoti senos laikos.

Latvijā pēdakmeņi teikās gandrīz visi ir saistīti ar Velna vārdu.

The Devil’s Stone in Odre

The Devil’s Stone in Odre is one of the most popular footprint-stones in Latvia which clearly shows the impression of child’s footprint and the Devil’s or a calf’s footprint. There are around twenty different shallow hollows cut in the stone.

According to the legend, the stone is the spot of sacrificing the animals which footprints are found in the stone. Animals were told by God himself to find the stone with their footprint and subsequently give contribution to it.

The time period when footprint-stones formed dates back to the end of the Stone Age and the beginning of the Bronze Age. The footprint-stones are stones in which the imprint similar to a human foot or palm, or an animal’s foot was formed or came to such formation in a natural way. The stones like this can be found in all Europe, Latvia is located in the north-eastern part of the area. Even until today there has not been a single view of the actual origin, meaning and dating of the ancient heritage.

In Latvian legends almost all footprint-stones are connected with the name of the Devil.

Der Teufelstein von Odre

Der Teufelstein von Odre ist einer der populärsten Steine mit Fußabdrücken in Lettland. Auf der Oberfläche des Steines kann man deutlich einen Fußabdruck eines Kindes und einen gespalteten Fußabdruck eines Kalbes oder des Teufels sehen. Auf dem Stein befinden sich ungefähr zehn verschiedene flache Vertiefungen.

Eine Sage erzält, dass auf diesem Stein die Tiere geopfert haben, dessen Fußabdrücke man auf dem Stein sehen kann. So hatte der Gott gesagt, und jedes Tier mußte den Stein mit seinem Fußabdruck finden un dort dann opfern.

Die Steine mit Fußabdrücken haben sich am Ende der Steinzeit und am Anfang der Bronzezeit herausgebildet und sind solche Steine, auf denen ein Abdruck gebildet wurde oder sich natürlich gebildet hat, der am Fuß oder an der Hand eines Menschen oder am Fuß eines Tieres ähnelt. Diese Steine sind im ganzen Europa uz finden, Lettland befindet sich im nordöstlichen Teil des Verbreitungsgebiets dieser Steine. Bis heute gibt es keine einheitliche Meinung über den Ursprung, die Bedeutung und die Datierung dieser altertümlichen Denkmäler.

In den lettischen Sagen sind fast alle Steine mit Fußabdrücken mit dem Namen des Teufels verbunden.

Чертов камень Одрес

Чертов камень Одрес является одним из самых популярных камней-следовиков в Латвии. На нем ясно видны вмятины – след ребёнка и след от копыта Черта или теленка. На камне насчитывается примерно два десятка мелких вмятин.

В предании сказано, что камень является местом для жертвоприношения тех животных, следы которых видны на камне. Так приказал сам Бог, и звери должны были найти камень со знаком своего следа и там жертвовать.

Время образования камней-следовников – конец каменного века и начало бронзового века. Камни-следовики – это камни, на которых сделан или естественно образовался отпечаток, похожий на след человеческой ступни или кисти, или на след животного. Эти камни встречаются на территории всей Европы, Латвия находится в северо-восточной части распространения камней-следовиков в Европе. До сих пор нет единого мнения о происхождении, значении и дате этого памятника древности.

В преданиях почти все камни-следоаики Латвии связаны с именем Черта.

Atrašanās vietas koordinātas: 57.231827,22.688828