LAUCIENES PAGASTMĀJAS VĒSTURE

Nurmuižas pagasta nams celts 1864.gadā pagasta vecākā Mera laikā. Pirms tam pagasta valdes kanceleja atradusies muižas „vešas" mājā. Latvija 1939.gadā bija 19 apriņķi (t.sk.Talsu apriņķis), kuri, savukārt, sadalījās 517 pagastos un 59 pilsētās. 1945.gadā nodibina vēl Viļakas apriņķi, 1946.gadā — Alūksnes apriņķi, 1947.gadā — Ogres, Gulbenes, Krāslavas un Viļānu apriņķus. Laucienes pagasta padomes izpildkomiteja uz 1940.gadu ietilpst Talsu apriņķī. Ar Latvijas PSR Augstākās padomes prezidija dekrētu ar 1945.gada 10.septembri katrā pagastā izveidoja ciemus. Latvijā tika izveidoti 1362 ciemi, t.sk. Laucienes pagastā 4 ciemi: Laucienes, Odres, Pļavu un Dzedru. Ar 1949.gada 31.decembri ar Latvijas PSR Augstākās padomes prezidija dekrētu likvidēja administratīvi teritoriālo dalījumu apriņķos un pagastos. Ar 1950.gada l.janvāri tika izveidoti rajoni, rajona pakļautības pilsētas, ciemati un ciemi, kā arī republikas pakļautības pilsētas. Republikā 1950.gadā bija 1358 ciemi. Realizējot kolektivizāciju, vēlāk lauksaimniecības arteļus apvienojot, veidoja kolhozus — dibinot lielsaimniecības tika apvienoti arī ciemi. 1967.gadā bija pēdējās pārmaiņas rajonu skaita ziņā, kad izveidoja Stučkas rajonu, atjaunoja Alūksnes, Jelgavas, Ventspils un Limbažu rajonus. Laucienes ciema izpildkomitejas pirmā protokola grāmata ir no 1946.gada 27.jūnija.

Pagasta galvas

1. FRICIS MERA 1864.-1867.g.
2. FRIDRICHS TREIMANIS 1868.-1877.g.
3. ANDREJS OZOLIŅŠ 1878.-1884 .g.
4. KRISTAPS SNIĶERS 1885.-1888.g.
5. E.JIRGENS 1889.-1892.g.
6. JĀNIS ANSONS 1893.-1899.g.
7. FRIDRICHS FREIBERGS 1900.-1906.g.
8. JĀNIS LEGZDIŅŠ 1907.-1910.g.
9. K.HOFMANIS 1911-1913.g.
10. FRICIS SNIEDZIŅŠ 1914.-1915.g.
11. GEORGS TAMBERGS 1919.-1922.g.( 1925.-1928.g.
12. KĀRLIS BĪRIŅŠ 1922.-1924.g.( 1931.-1933.g.
13. ANDREJS INDRIKSONS 1928.g.
14. FRICIS KĀNBERGS 1928.VII - 1931.g.
15. FRICIS ŠMITCHENS 1933.-1934.g.
16. ANDREJS ALKSNIS 1934.-1940.g.
17. INDRIĶIS PĻAVNIEKS 1945.-1945.g.l5.12.
18. ALBERTS ZEMĪTTS 1945.g.l5.12.- 1947.g.22.05.
19. KĀRLIS BLŪMS 1946.g.-1948.g.22.11.
20. VILIS BIRKENBERGS 1948.g.l5.04.-1949.g.31.12.
21. ALBERTS ODZELEVIČS 1948.g.22.U. -1963.g.ll.03.
22. HUGO ŠMITS 1963.g.ll.03.-1970.g.23.11.
23. HELĒNA BĒRZIŅA 1970.g.23.11.-1977.g.27.06.
24.ILGVARS KRŪZE 1977.g.27.06. - 2003.g.6.08.
25.INA JURKEVIČA 2003.g. 7.08. - 2009. g.30.06.
26.Pēteris Bekmanis 2009. g.01.11-2014. g.28.02.
27.Juris Upmalis 2014. g.01.03-

Citāti no protokoliem

12.02.1947. -...uz nākošo sēdi uzaicināt 2 īpašniekus no ērzeļu stacijas, 2 no buļļu stacijas un 2 no kuiļu stacijas turētājiem un sadarboties ar Jēkabsonu no lauksaimniecības biedrības...

29.10.1951. (2.sas.ll.ses.) -...tautas namā darbojas tikai viens pulciņš- dramatiskais, kurš iestudējis tikai vienu viencēliena ludziņu...

21.01.1953. (2.sas.26.ses.) -...ciemā reģistrēti 74 radiouztvērēji, 30 telefoni. Elektrība ir sovhozā „Laidze", skolā, skolotāju dzīvokļos, ambulancē un aptiekā...

07.07.1959. (6.sas.3.ses.) -...spriež par ceļa asfaltēšanu cauri Laucienei...

07.01.1980. -...s-za ,,Okte"strādnieku, inženiertehnisko darbinieku un kalpotāju sapulces protokols: atklāti balsojot izvirza deputātu kandidātu Laucienes vēlēšanu apgabalā Nr.298 Latvijas PSR Augstākās padomes vēlēšanām no s-za „Okte" Āriju Bērtuļa m. Rozenšteini, kolhoza piena ražošanas lielfermas mehanizētās slaukšana operatori, dzīvojošu Vandzenes ciema „Vīksnās11, un lūdz viņas piekrišanu balotēties AP vēlēšanām. Ievēl arī deputāta kandidātes uzticības personu - Česlavu Eisaku, s-za „Okte"direktoru.


Priekšsēdētāja vietnieki

VILIS BIRKENBERGS 01.01.1946. - 15.04.1948.

KĀRLIS KRŪZE ar 15.04.1948.

PAULIS LASMANIS ar 05.09.1948. .

ARVĪDS SAULEVIČS ar 25.12.1950.

EDGARS STRAUME ar 31.12.1951.

KĀRLIS BLŪMS ar 11.03.1955.

PĒTERIS PUŽULIS ar 16.03.1957.

PAULS GRENEVICS ar 11.03.1959.

NIKOLAJS KRIŠKOVSKIS ar 27.03.1961.

IMANTS TOMBERGS ar 11.03.1963

SPODRIS PUDURS ar 24.03.1965.

GUNĀRS ZEBERGS ar 19.06.1975.

ČESLAVS EISAKS ar 27.06.1977.

GUNĀRS ZĒBERGS ar 03.07.1987.

ARNIS DOBELIS ar 30.01.1990.