Uzņemšanas noteikumi

Personai iestājoties pansionātā un slēdzot līgumu nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

  • personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte;
  • personas rakstisks iesniegums par uzņemšanu pansionātā (tiek rakstīts uz vietas);
  • invaliditāti apliecinošs dokuments;
  • ģimenes ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes — veidlapa Nr.027/u (ar norādēm par akūtu infekciju un tuberkulozes neesamību, plaušu rtg, (derīga vienu gadu), blakus diagnozēm un nozīmēto ārstēšanu).

Uzturēšanās maksa no 01.02.2018. EUR 550 mēnesī.

Ar 01.01.2020. EUR 21 dienā.

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un 02.04.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas".

Kontakti

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene",
“Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads,
LV-3285, Latvija

Ietādes direktora p.i. Ilze Rūsiņa

 ilze.rusina@talsi.lv

tālr. 29 476 436

Tālrunis informācijai: 29 902 141
Dežurants (katru dienu no 8 līdz 17):

29 996 364
A korpuss (visu diennakti):

29 904 289
B korpuss (visu diennakti):

29 998 639

Klientu pieteikšana rindā 25740375

E-pasts:pansionatslauciene@talsi.lv


Rekvizīti
Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene”
“Pansionāts”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285
Reģ.Nr. 90000011944


A/S “Citadele banka” PARXLV22
Konts LV86PARX0007025920002
A/S ”SEB banka” UNLALV2X
Konts LVUNLA0050019569583