Pansionāts “Lauciene” nodrošina

 • Diennakts sociālo aprūpi un rehabilitāciju, atbilstoši klientu fiziskajam un veselības stāvoklim;
 • Individuālu pieeju klientam;
 • Kopības un piederības sajūtu visos svētkos sanākot kopā;
 • Vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu ēdināšanu četras reizes dienā;
 • Diennakts medicīnisko aprūpi;
 • Klientam nepieciešamo ikdienas veselības aprūpi – zāles, higiēnas piederumus;
 • Ģimenes ārsta pakalpojumus, konsultācijas pie speciālistiem, nepieciešamības gadījumā vizītes pie ārstiem slimību, sāpju, traumu ārstēšanā;
 • Nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus atbilstoši funkcionālajam stāvoklim – ratiņus, staigulīšus;
 • Nodrošinām klientu ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamām ierīcēm un inventāru;
 • Aktivitātes, kuras vērstas uz klientu aktivitāšu palielināšanu.

Mūsu iemītniekiem piedāvātās iespējas

 • Piedalīties pansionāts “Lauciene” aktivitātēs – sporta, galda spēļu, kino, kultūras pasākumos;
 • Izpaust savus radošos talantus – piedaloties dažādās radošās darbnīcās;
 • Apmeklēt koncertus, pasākumus gan pansionātā, gan pašvaldībā, un ekskursijas;
 • Saņemt garīgo atbalstu un doties uz vietējo kapelu;
 • Vingrot fizioterapeita pavadībā, ar piedāvātajiem palīglīdzekļiem vai vingrot patstāvīgi veselības uzturēšanai;
 • Brīva piekļuve internetam pie stacionārā datora iekšējā bibliotēkā, kur pieejama ir jaunākie preses izdevumi un grāmatas;
 • Pastaigas svaigā gaisā visos gadalaikos centra teritorijā;
 • Iespēja doties iepirkties uz veikalu utt..

Samaksa par pakalpojumu

Ar 2021.gada 1.martu uzturēšanās maksa par vienu klientu ir 23,00 euro dienā. 
2021.gada 28.janvāra Domes sēdes lēmums Nr. 24.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.pantam, klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

Ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”. Par pašvaldības atbalstu pansionāta pakalpojuma apmaksāšanas gadījumā, jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29. pantam, pansionāta klientam ir tiesības uz noteiktu naudas summu personiskiem izdevumiem, proti, naudas summa, kas paliek tās rīcībā pēc pansionāta pakalpojuma apmaksas, nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksājamās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vai pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās kopējās summas.

Ja iemītnieks vai piederīgais, kas sedz tā izmaksas par uzturēšanos pansionātā vēlas, var daļu vai visu naudas summu personiskiem izdevumiem (15%  no pensijas) novirzīt pansionāta pakalpojuma segšanai, rakstot iesniegumu pansionāta direktoram.