PĻAVU KAUSS 2021

SVEICIENS VISIEM PLUDMALES VOLEJBOLA DRAUGIEM!!!
11.JŪLIJĀ PLKST. 10.00
Talsu novada Laucienes pagasta Pļavu sporta un atpūtas bāzē

NOTIKS
“PĻAVU KAUSS 2021” PLUDMALES VOLEJBOLĀ.
DALĪBNIEKIEM:
TIKAI AR IEPRIEKŠ PIEEIKŠANĀS – KOMANDU SKAITS IEROBEŽOTS!
tel.nr. 28385008 vārdi, uzvārdi, grupa.
SACENSĪBU DIENĀ IERAŠANĀS UN REĢISTRĒŠANĀS NO PLKST.8.30-9.40
VOLEJBOLA LAUKUMU TERITORIJĀ DRĪKSTĒS UZTURĒTIES TIKAI REĢISTRĒJUŠIES PASĀKUMA APMEKLĒTĀJI. AIZLIEGTS PULCĒTIES.
STINGRI IEVĒROT PIELIKUMU NR.1.

PIELIKUMS NR.1
EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI ,,COVID-19’’ INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI SPORTA CENTRA “LAUCIENE” ORGANIZĒTAJĀS PLUDMALES VOLEJBOLA SACENSĪBĀS “PĻAVU KAUSS 2021”.
Sporta centrs ”Lauciene” (turpmāk – SC Lauciene ) Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) paredzēto pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanai no 2020. gada 18. Septembra nosaka šādu kārtību:
1. Epidemioloģiskās drošības pasākumi “COVID-19” infekcijas izplatības ierobežošanai tiek īstenoti SC Lauciene organizētajās pludmales volejbola sacensībās:
2. Kārtība ir saistoša visiem SC Lauciene volejbola sacensību dalībniekiem: komandām, organizatoriem, spēlētājiem, treneriem, apkalpojošajam personālam, tiesnešiem, kā arī, cik vien iespējama, tās piemērošana skatītājiem un citām ar SC Lauciene pludmales volejbola sacensībās nesaistītām personām.
3. Kārtība tiek piemērota visās SC Lauciene pludmales volejbola sacensību spēļu norises vietās.
4. Ja tiek konstatēta pretruna starp kārtību, SC Lauciene sacensību nolikumiem un/vai spēles noteikumiem, spēkā ir kārtībā noteiktais regulējums.
5. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, kārtība var tikt pārskatīta un tajā noteiktie ierobežojumi mainīti.
6. Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, bet kārtības neievērošanas gadījumā SC Lauciene sacensību organizatori var lemt par sankciju piemērošanu.
7. Spēlētāji, komandas un apkalpojošais personāls, kas piedalās SC Lauciene sacensībās:

 ir informētas un apņemas ievērot MK noteikumos nr. 360, COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ietvertos noteikumus par valsts ieviestajiem ierobežojumiem un papildu noteikumiem sporta pasākumu norisē;
 ievērojot MK noteikumu nr. 360 61.44. apakšpunktu, spēlētājs/komanda pirms katra SC Lauciene rīkotā turnīra, kopā ar spēlētāju reģistrāciju sacensībām, iesniedz sacensību organizatoram sacensību dalībnieku aizpildītus un parakstītus apliecinājumus (Pielikums Nr.1);
 ir atbildīgas par savas komandas dalībnieku (spēlētāju, treneru) veselības stāvokli, kā arī noteikto ierobežojumu un piesardzības pasākumu ievērošanu;
 spēlētāji un treneri pirms spēles aizpilda apliecinājumu, kurš pievienots pielikumā Nr.1;
8. Kārtība infekcijas izplatīšanas ierobežošanai pludmales volejbola sacensību norises laikā
 pirms/pēc spēles komandu dalībnieki (spēlētāji, treneri) un tiesneši nesarokojas;
 ja pludmales volejbola sacensību vietā ir pieejamas iekštelpas, kuras paredzēts izmantot spēlētājiem, tiesnešiem vai organizatoriem, attiecīgā iestāde nodrošina regulāru telpu tīrīšanu un dezificēšanu (virsmu dezinfekcijai jāizmanto ne mazāk kā 70% alkohola saturošus līdzekļus);
 sacensību norises teritorijā, redzamā vietā ir jābūt izvietotām norādēm ar informāciju par distances ievērošanu, maksimālo apmeklētāju skaitu, higiēnu, pašizolāciju, karantīnu, kā arī citu informāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360;
 ja uz sacensību norises laiku, balstoties uz Valstī noteikto kārtību, sacensības drīkst notikt ar skatītājiem, tad skatītājiem, kuri nav no vienas mājsaimniecības, atrodoties sacensību teritorijā, komandu un spēles
 tiesnešu/organizatoru zonās ir jāievēro 2 (divu) metru distance savā starpā. Atrodoties sacensību teritorijā skatītājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegus (izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam). Kā mutes un deguna aizsegu var lietot medicīniskās, nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas, kā arī vizierus un sejas vairogus.
 ja sacensību laikā ir paredzami drūzmēšanās punkti, ieteicams veidot lokālus plūsmu regulējošus norobežojumus;
 pludmales volejbola sacensību apmeklētāju reģistrācija ir obligāta. Organizatoriskā personāla uzskaite ir īpaši nozīmīga, jo viņu kontaktēšanās ar citiem cilvēkiem ir pastiprināta. Dati par apmeklētājiem glabājami līdz 2021.gada pludmales sezonas beigām;
 spēļu starplaikos regulāri jāatskaņo informatīvi aicinājumi apmeklētājiem ievērot distanci;
 ieteicams pirms sacensībām informēt dalībniekus par ar COVID-19 saistītajiem ierobežojumiem un
 noteikumiem, kā arī sankcijām, pārkāpjot MK noteikumos Nr.360 noteiktās prasības, tai skaitā par pludmales volejbola sacensību pārtraukšanas iespējamību noteikumu neievērošanas gadījumā;
 apmeklētāji nedrīkst izmantot un atrasties telpās (teltīs), kurās atrodas komandu spēlētāji, organizatori, tiesneši;
 pludmales volejbola sacensību organizators ir atbildīgs par dezinfekcijas līdzekļu izvietošanu sacensību teritorijā.
9. Kontrole un sankcijas:
 Sporta veida federācijai sacensību laikā ir jānorīko atbildīgā persona par Federāciju nolikumā un valstī noteikto COVID’19 piesardzības prasību izpildi, kura ir atbildīga par sabiedriskās kārtības un drošības noteikumu ievērošanu sacensību norises vietā no brīža, kad sacensību dalībnieki ierodas sacensību teritorijā, līdz visi sacensību dalībnieki ir atstājuši sacensību norises vietu;
Atbildīga persona ir atbildīga par:
 komunikāciju ar spēlētājiem un komandu pārstāvjiem, koordinējot ierašanos un atrašanos sacensību norises vietā, spēlētāju un personāla ierašanās plūsmas nodrošināšanu un uzraudzību.
 Federāciju nolikumu un noteikumu, kā arī MK noteikumu Nr. 360 izpildes nodrošināšanu, t.sk. skatītāju distancēšanās noteikumu ievērošanu sacensību teritorijā.
 kontrolēt/organizēt, lai spēļu pārtraukumos tiktu atskaņots paziņojums ar atgādinājumu par distancēšanās pienākumu izpildi.
 skatītāju plūsmas koordinēšanu, veicot to reģistrāciju uz vietas, ja uz sacensības norises laiku ir pieļaujama skatītāju klātbūtne, balstoties uz valstī noteikto kārtību.
 sacensību dalībnieku un personāla ierašanās un atrašanās sacensību norises vietā koordinēšanu. 9.2.6.pārkāpumu operatīvu novēršanu (kur tas ir iespējams), fiksēšanu un pēcspēles atskaites sagatavošanu sporta veida federācijai.

EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI, COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI, SC LAUCIENE ORGANIZĒTAJĀS PLUDMALES VOLEJBOLA SACENSĪBĀS
APLIECINĀJUMS
“PĻAVU KAUSS 2021”
Par prasību ievērošanu saistībā ar COVID-19 izplatīšanās ierobežošanu
Es, (vārds, uzvārds)
apliecinu, ka esmu iepazinies(-usies) ar pielikuma Nr.1. sekojošiem punktiem:
1. Komandas dalībniekiem nav konstatēta saslimšana ar COVID-19 un Slimību profilakses un kontroles centrs nevienu komandas dalībnieku nav noteicis kā COVID-19 infekcijas slimības kontaktpersonu.
2. Neviens komandas dalībnieks pēdējo 10 (desmit) kalendāro dienu laikā nav atgriezies/iebraucis Latvijā no valsts, uz kuru attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi sakarā ar augstu saslimstību ar COVID-19 attiecīgajā valstī un nav bijis kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.
3. Nevienam komandas dalībniekam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra karantīna.
4. Komandas dalībniekiem nav akūti elpceļu infekcijas simptomi (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi).
Apņemos nekavējoties informēt sacensību organizatorus par ikviena komandas dalībnieka veselības stāvokļa būtiskām (akūtām) izmaiņām.
Esmu informēts (-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.
(vārds, uzvārds, paraksts)
(tālr.nr., e-pasts)
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazīstināts (-a) ar augstākminētajiem punktiem.
1. (vārds, uzvārds, paraksts)
2. (vārds, uzvārds, paraksts)

Apliecinājumā iekļauto personas datu apstrādes nolūks ir ierobežot saslimšanu ar COVID-19 un nodrošināt aizsardzību no
saslimšanas ar COVID-19 Sporta centra “Lauciene” organizēto pludmales volejbola sacensību laikā.