PANSIONĀTS LAUCIENE

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts „Lauciene" sniedz pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un /vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Par pansionāta iemītniekiem var kļūt:

  • pensijas vecuma personas vai ģimenes;
  • invalīdi (izņemot ar garīga rakstura traucējumiem);
  • invalīdi un pensionāri, kuriem objektīvu grūtību sevi aprūpēt vai funkcionālu traucējumu dēļ ir nepieciešama īslaicīga aprūpe.

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un 02.04.2019. Ministru kabineta noteikumi Nr.138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas".

Pansionāta «Lauciene» nolikums

Kontakti

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene",
“Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads,
LV-3285, Latvija

Ietādes direktora p.i. Ilze Rūsiņa

 ilze.rusina@talsi.lv

tālr. 29 476 436

Tālrunis informācijai: 29 902 141
Dežurants (katru dienu no 8 līdz 17):

29 996 364
A korpuss (visu diennakti):

29 904 289
B korpuss (visu diennakti):

29 998 639

Klientu pieteikšana rindā 25740375

E-pasts:pansionatslauciene@talsi.lv


Rekvizīti
Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene”
“Pansionāts”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285
Reģ.Nr. 90000011944


A/S “Citadele banka” PARXLV22
Konts LV86PARX0007025920002
A/S ”SEB banka” UNLALV2X
Konts LVUNLA0050019569583