Skolas vēsturiskais sākums ir sens. 19. gadsimta sākums ir laiks, kad notiek aktīva skolu dibināšana Kurzemē. 1821. gadā Nurmuižā skolu vada G. F.Laube. Pirmais skolas nams uzcelts 1847. gadā, skolas bērni mācās lasīšanu, rakstīšanu, rēķināšanu, ticības mācību un dziedāšanu, bet skolotāju algo Nurmuižas barons Firkss. Pieaugot skolēnu skaitam, barons Otto fon Firkss uzceļ apkārtnē modernāko divstāvu skolas namu un saimniecības ēkas.

Tas ir 1880. gads un no šī laika sākas Laucienes skolas vēsture- iepriekšējais skolas nams skaitījās vācu skola, bet jaunais nams-latviešu skola. Abās skolās kopā mācījās ap 150 skolēnu, bija 1. un 2. klase, mācības sākās oktobrī, kad lauku darbi bija apdarīti.

LAUCIENES PAMATSKOLAS DARBĪBA ŠOBRĪD UN TURPMĀK

Lai īstenotu skolas darbības mērķi – saglabāt pozitīvās skolas tradīcijas un skolas kā izglītības centra statusu, kā arī izmantojot esošo materiālo bāzi, pedagoģiskos kadrus un modernās tehnoloģijas, sagatavot dzīvei un darba tirgū konkurēt spējīgus, radošus absolventus, Laucienes pamatskolas 92 skolēniem, kuri šobrīd šeit apgūst zināšanas un prasmes tiek dota iespēja apmeklēt interešu izglītības nodarbības – 5.- 9. klases kori,1.- 4. klases vokālo ansambli, 5.—9. klases vokālo ansambli, vides izglītības pulciņu, 1.- 4. klases tautisko deju kolektīvu, 5.-6. klases tautisko deju kolektīvu, var apgūt sporta deju pamatus ( BJC pulciņš), mājturību un lietišķo mākslu 5.-9. klasei, kokapstrādes pulciņu 1.-9.klasei, LEGO mehānikas nodarbības 1.-8. klasei, instrumentālo ansambli. Skolā strādā 24 skolotāji, 20 tehniskie darbinieki un 5 atbalsta komandas darbinieki.

Skolā ir izveidojušās dažādas tradīcijas:

Zinību diena.

Miķeļdienas gadatirgus.

Skolotāju diena.

Mārtiņdiena.

Drošības diena.

Piemiņas brīdis Lāčplēša ordeņu kavalieriem Nurmes baznīcā un pie Lāčplēša ordeņu kavalieru piemiņas akmens.

18.novembra pasākums Laucienes pamatskolā.

Adventes sveču iedegšana Laucienes pamatskolas pagalmā.

Skolas izgreznošana Ziemassvētkiem kopā ar vecākiem, skolēniem, skolotājiem.

Ziemassvētku labdarības koncerts Laucienes pansionātā.

Lielā Ziemassvētku balle.

Valentīndiena.

Vecāku diena.

Lieldienu sagaidīšana.

Mātes dienas koncerts.

Pēdējā zvana svētki 9.klasei.

Sporta spēles kopā ar vecākiem.

Mācību galda noslēguma pasākums kopā ar vecākiem.

9. klases izlaidums.

Par skaistu tradīciju kļuvusi arī absolventu un skolotāju tikšanās ik pēc pieciem gadiem skolas salidojumā. Iepriekšējā tikšanās notika 2015. gada 30.maijā. Laucienes pamatskolas kolektīvs nopietni plāno Laucienes pamatskolas 140. gadskārtas svinībām, kuras notiks 2020. gada 30.maijā. Uz šo pasākumi mīļi gaidīti būs bijušie absolventi, skolotāji, darbinieki, kā arī tuvi un tāli viesi.

Laucienes pamatskola aktīvi un regulāri iesaistās dažādos projektos.

2019./2020.mācību gads

Laucienes pamatskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “PuMPuRS”, «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.»

Laucienes pamatskola piedalās projektā “Latvijas skolas soma”, kuras mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.